RODO: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, realizując tym samym obowiązek informacyjny.

Uprzejmie informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.W. Foliarex Sp. z o.o. z siedzibą w Stęszewie, przy ul. Bukowskiej 5, tel. +48 61 813 40 49.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie imię i nazwisko, numer telefonu, adres podmiotu lub korespondencyjny, adres e-mail, NIP, REGON. Wszystkie dane są udzielane bezpośrednio przez Panią/Pana lub Pani/Pana pracodawcę w toku nawiązywania kontaktów biznesowych lub ze źródeł publicznych, np. Internet.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów handlowych lub innych umów, podjęcia działań przed zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie, rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących produktów lub usług świadczonych przez Administratora, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa, prowadzenia analiz jakości technicznej produktów i usług świadczonych przez Administratora, w tym badania satysfakcji klienta, w celu marketingu produktów lub usług oferowanych przez Administratora, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia księgowości, uzyskania finansowania i prowadzenia inwestycji.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi informatyczne i księgowe, usługi przewozowe, kurierskie i pocztowe, firmy ubezpieczeniowe, kancelarie prawne i podmioty realizujące usługi windykacyjne, podmioty prowadzące usługi bankowe. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania działań niezbędnych do realizacji umów zawartych z Panią/Panem lub Pani/Pana pracodawcą.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  – przenoszenia danych
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 4, w tym:
  – Okres trwania współpracy, a po jej upływie przez okres niezbędny do obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji), okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, okres niezbędny dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.
  – Dane osobowe przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym na potrzeby marketingu produktów lub usług świadczonych przez Administratora, przez okres 3 lat od czasu ostatniego kontaktu biznesowego.
 • Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.